เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง (CT Brain)

เป็นการตรวจลักษณะทางกายภาพของสมองด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ใช้ในกรณีผู้ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองฉับพลัน เพื่อแยกระหว่างสมองขาดเลือด หรือเลือดออกในสมอง ซึ่งใช้ระยะเวลาเพียง 15 นาที เท่านั้น นอกจากนั้นยังใช้ตรวจหาพยาธิสภาพอื่นๆ ในสมองได้อีกด้วย