ราคาตรวจ CT Scan

1. CT BRAIN

*CT BRAIN NC

*CT BRAIN WITH CM

3,500.- บาท

5,000.- บาท

การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
ส่วนสมอง

    

2. CT FACIAL BONE

5,000.- บาท

การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
ส่วนใบหน้า

    

3. CT PARANASAL SINUESES

5,000.- บาท

การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
โรคไซนัส

    

4. CT CHEST

*CT CHEST NC

*CT CHEST WITH CM

4,000.- บาท

6,000.- บาท

การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
ส่วนปอด

    

5. CT UPPER ABDOMEN WITH CM

8,200.- บาท

การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
ช่องท้องส่วนบน

    

6. CT LOWER ABDOMEN WITH CM

8,200.- บาท

การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
ช่องท้องส่วนล่าง

    

7. CT WHOLE ABDOMEN WITH CM

12,200.- บาท

การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
ช่องท้องทั้งหมด

    

8. CT SPINE 1 PART

6,000.- บาท

การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
ส่วนกระดูกสันหลัง

    

9. +3D

2,000.- บาท

การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
แบบ 3 มิติ