เอกซเรย์คอมพิวเตอร์บริเวณปอด (CT Chest)

ปัจจุบันการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดสามารถทำได้ด้วยการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์โดยใช้ปริมาณรังสีต่ำ (Low Dose Computed Tomography หรือ LDCT) ที่บริเวณปอด ซึ่งทำให้ภาพที่ได้มีความละเอียดมากกว่าการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบธรรมดา