ราคาตรวจ CT Scan

1. CT BRAIN NC

1,500.- บาท

การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
ส่วนสมองแบบไม่ใช้สารทึบรังสี

    

2. CT CHEST NC

2,500.- บาท

การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ส่วนปอดแบบไม่ใช้สารทึบรังสี

    

3. CT UPPER ABDOMEN NC

2,500.- บาท

การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
ช่องท้องส่วนบนแบบไม่ใช้สารทึบรังสี

    

4. CT LOWER ABDOMEN NC

2,500.- บาท

การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
ช่องท้องส่วนล่างแบบไม่ใช้สารทึบรังสี

    

5. CT WHOLE ABDOMEN NC

4,000.- บาท

การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องท้องทั้งหมดแบบไม่ใช้สารทึบรังสี

    

6. CT SPINE NC+ 3D

3,000.- บาท

การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ส่วนกระดูกสันหลังแบบไม่ใช้สารทึบรังสี

    

7. CT PARANASAL SINUSES

2,500.- บาท

การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
โรคไซนัสแบบไม่ใช้สารทึบรังสี